Stiri

Comisia Europeană propune înființarea unui organism central contra spălării banilor

By 09/05/2020 July 13th, 2020 No Comments
Media

The European Commission Proposes to Create a Central Anti-Money Laundering Body

By 09/05/2020 January 25th, 2021 No Comments
Stiri
Comisia Europeană propune înființarea unui organism central contra spălării banilor
09/05/2020

Comisia Europeană a dat publicității, joi, un plan de acțiune îndrăzneț care urmărește să asigure o politică unitară și completă la nivelul UE în vederea prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului. În paralel, a lansat o consultare publică pe această temă, deschisă până în data de 29 iulie 2020.

Amplul plan de acțiune este conceput în șase pași:

1. Implementarea eficientă a regulilor existente;

2. Un cadru unic de reglementare la nivelul UE;

3. Un sistem de supraveghere centralizat la nivelul UE;

4. Un mecanism de sprijin și cooperare pentru Unitățile de Informații Financiare (FIU – în România, ONPCSB îndeplinind acest rol);

5. Un acces sporit la informații în vederea aplicării dreptului penal;

6. O Uniune mai puternică în contextul global, care să se alinieze pe deplin standardelor impuse de Financial Action Task Force (FATF).

Toate aceste elemente au fost abordate de organismele europene încă din iulie 2019, însă consolidarea acestor eforturi a fost impulsionată de scandalurile financiare succesive, de tipul Danske Bank, care au zdruncinat piața internă europeană. În același timp, acestea au vădit anumite vulnerabilități sistemice la nivelul UE, determinate de factori precum:  implementarea defectuoasă a normelor europene în materie (de exemplu, în România, legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, în vigoare din iulie 2019, a stârnit deja numeroase discuții în rândul diverselor categorii de entități raportoare, iar transpunerea celei de-a cincea directive contra spălării banilor este încă în faza de proiect, deși termenul de transpunere s-a împlinit în 10 ianuarie 2020);  supravegherea ineficientă la nivelul statelor membre;  cooperarea îngreunată între diferitele autorități naționale.

S-a avansat ideea ca European Banking Authority (EBA), care asigură supravegherea sistemelor naționale contra spălării banilor în domeniul bancar, să îndeplinească acest rol de organism de supraveghere central. Cu toate acestea, consider că este de luat în considerare recomandarea[i] potrivit căreia noul organism de supraveghere să fie distinct de EBA și să beneficieze de un grad înalt de independență, precum și de o structură de conducere suplă”, explică Mihai Mareș, partener fondator al MAREȘ & MAREȘ. 

Prin urmare,  în contextul de față, mă alătur vocilor care afirmă că înființarea unui organism unional contra spălării banilor nu este doar oportună, ci, la acest moment, imperioasă, dat fiind că supravegherea fragmentată, limitată la nivelul statelor membre, s-a dovedit insuficientă, iar lumea infracțională poate profita de pe urma acestor breșe. Însă, pentru a evita riscul ca acest nou organism să fie perceput doar ca un simplu exercițiu birocratic, ceea ce i-ar afecta credibilitatea și, prin urmare, eficiența, se impune ca toți cei șase pași enunțați mai sus să fie implementați în mod sinergic, iar toate statele membre să se implice proactiv în acest proiect”, subliniază Mihai Mareș.   


Media
The European Commission Proposes to Create a Central Anti-Money Laundering Body

The European Commission released on Thursday a bold action plan to ensure a unified and comprehensive EU-wide policy to prevent money laundering and terrorist financing. In addition, it launched a public consultation on this matter, open until July 29th 2020. This broad action plan comprises six steps:

1. The efficient implementation of the existing rules;

2. A single regulatory framework at EU level;

3. A centralized surveillance system at EU level;

4. A support and cooperation mechanism for the Financial Intelligence Units (FIU – in Romania, ONPCSB for this role);

5. Increased access to information for the application of white collar crime legislation;

6. A stronger Union in the global context, fully aligned with the standards established by the Financial Action Task Force (FATF).

All these elements have been addressed by EU bodies since July 2019, but the steps towards tighter money laundering policies have been driven by successive financial scandals, such as Danske Bank, which have shaken the European internal market. At the same time, they revealed certain systemic vulnerabilities at EU level, caused by factors such as: poor implementation of Union rules (for example, in Romania, the law to prevent and combat money laundering and terrorist financing, in force since July 2019, has already sparked many discussions among the various categories of reporting entities, and the transposition of the Fifth Anti-Money Laundering Directive is still in the draft stage, although the transposition deadline was January 10th 2020); inefficient supervision at Member State level; difficult cooperation between different national authorities.

“EU authorities also considered the idea that the European Banking Authority (EBA), which oversees national anti-money laundering systems in the banking area, could have this role as a central supervisory body. However, I share the opinion that it would be more effective if the new supervisory body was distinct from the EBA and thus benefit from a high degree of independence, as well as from a flexible management structure“, states Mihai Mareș, founding partner of MAREȘ & MAREȘ.

Therefore, in this context, I fully agree with the experts stating that the set-up of a central EU anti-money laundering body is not only timely, but also imperative in these times – especially given that fragmented surveillance, limited to Member States, has proven insufficient and that the criminal world can take advantage of these loopholes. However, in order to avoid the risk that this new body is perceived only as a simple bureaucratic exercise, which would affect its credibility and efficiency, all the six steps described above should be implemented in a synergistic manner and all member states should proactively get involved in this project“, explains Mihai Mareș.

Leave a Reply